Version: 2008.01.01     
 
   书刊检索      新书通报      读者信息  
 
   催还通知  

欢迎第 234950 位用户使用本系统


版权所有: 1998 - 2019 北邮电信科技股份有限公司-应用软件事业部 

Copyright © 1998 - 2019 BU Telecom, All rights reserved. 

Tel: (86-10)62283372.     Email: ligh@bt-t.com.